Εμπειρογνώμων 215 550 1833

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν. 4308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν. 4308/2014
Κωδικός
2501
Κατηγορία
Επιχειρηματική Κοστολόγηση
Πότε
10 - 11/06/2024 ΩΡΑ 17:00-21:00
Τοποθεσία
WEBINAR
Τιμή 240

Σκοπός

Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα και τέσσερα παραρτήματα και ενσωματώνει με πληρότητα και ορθότητα στο εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) του ν. 4093/2012.

Το νομοθέτημα στοχεύει στην ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου καταπολεμά τη λογιστική πολυνομία και υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του διοικητικού κόστους.

 

 

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

 • Πεδίο εφαρμογής
 • Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
  • Πολύ μικρές οντότητες
  • Μικρές οντότητες
  • Μεσαίες οντότητες
  • Μεγάλες οντότητες
 • Λογιστικό σύστημα
 • Λογιστικά αρχεία
  • Αρχείο Ενσώματων & Άυλων περιουσιακών στοιχείων
  • Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους
  • Αρχείο Ιδιόκτητων αποθεμάτων
  • Αρχείο λογαριασμών
 • Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
 • Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
 • Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
 • Τιμολόγιο πώλησης
  • περιεχόμενο τιμολογίου
  • απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
  • Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
 • Λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
  • Εκδιδόμενα στοιχεία
  • Χρόνος έκδοσης στοιχείων
 • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
 • Αυθεντικότητα τιμολογίου
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • Ορισμός Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Γενικές αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Κανόνες επιμέτρησης
  • Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
  • Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία
  • Αποσβέσεις
  • Χρηματοδοτική μίσθωση
  • Λειτουργική μίσθωση
 • Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
 • Υποχρεώσεις
  • Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
  • Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
  • Προβλέψεις
 • Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
  • Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
  • Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων
  • Αναβαλλόμενοι φόροι
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Καθαρή θέση
 • Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
 • Προσάρτημα
 • Απλοποιήσεις και απαλλαγές
 • Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης
  • Απαλλαγή ενοποίησης
  • Κανόνες κατάρτισης
  • Σημειώσεις
 • Μεταβατικές διατάξεις
 • Παραρτήματα

 

Εισηγηταί

ΧΡ. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ: Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 27, 28 ΜΑΪΟΥ 2024 1700 - 21:00
Οι τιμές περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε